previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Verschenen casuïstieken Kasia Huisman 2014-2015-2016

Andere organisatie en financiering van wondzorg maken innovatie en besparingen mogelijk

Rubriek: Interview/omslagverhalen Toon rubrieken
Aantal maal bekeken: 1671

Een prima bijeenkomt die in ieder geval zichtbaar maakte dat er nog veel moet gebeuren om te komen tot een duidelijke organisatie van de complexe wondzorg met daaraan gekoppeld een transparante financiering.

Dagvoorzitter en NOS journalist Roselien Herderschee maakt in haar inleiding direct duidelijk dat het thema, de NZa beleidsregel “regiefunctie complexe wondzorg”, van groot belang is voor alle betrokkenen bij de wondzorg. ‘Waar de vergrijzing steeds meer zichtbaar wordt, is het belang van een kwalitatief verantwoorde wondzorg tegen zo laag mogelijke kosten steeds duidelijker. Complexe wondzorg vindt niet meer alleen plaats in de tweede lijn, maar ook in de eerste en in de anderhalve lijn. De NZa heeft zich bezig gehouden met de regelgeving die deze nieuwe vormen van wondzorg (financieel) mogelijk moet maken.

Op basis van een door CapGemini uitgevoerd onderzoek komt de NZa daarom met een nieuwe beleidsregel die mogelijk grote gevolgen gaat krijgen voor de financiering en de organisatie van de complexe wondzorg in ons land. Ingeborg Gaillard van het NZa zal een toelichting geven op de beleidsregel en Sarah Prins van CapGemini presenteert de resultaten vaan onderzoek dat haar organisatie in opdracht van het NZa heeft uitgevoerd naar potentiele besparingen en prestatieomschrijvingen voor de complexe wondzorg. Bovendien zal Kok van der Meij van Excen zijn visie geven op de ontwikkeling van de complexe wondzorg in ons land.’

Nieuwe beleidsregel
NZa beleidsmedewerker Ingeborg Gaillard geeft in haar presentatie aan dat de komst van een nieuwe beleidsregel vooral te maken heeft met het mogelijk maken van innovaties binnen de wondzorg. De NZa ziet de wondzorg in de ideale situatie door wondprofessionals worden uitgevoerd binnen een multidisciplinaire setting met daarbij een stevige ondersteunende rol voor ICT bij de registratie van patiënten en wonden. Een goede invulling van de regiefunctie is een andere belangrijke voorwaarde om te komen tot een zo optimaal mogelijke complexe wondzorg. Deze manier van de wondzorg organiseren moet leiden tot een snellere genezingstijd, minder consulten en minder verbruik van producten en daarmee de totale kosten aanzienlijk omlaag brengen. Met dit perspectief in het achterhoofd heeft de NZa door middel van de beleidsregel “innovatie” een tweetal experimenten in Limburg gesubsidieerd, namelijk die van Mitralis (Beterzorg) en de Zorggroep Noorden Midden Limburg. Beide instellingen hebben driejarige projecten gedraaid, die volgens de NZa goede resultaten hebben opgeleverd en die dus ook goede evaluaties hebben gekregen. De projecten zijn daarom verlengd en vervolgens is het NZa gaan kijken of van deze projecten een reguliere prestatie kon worden gemaakt. CapGemini heeft daarom in opdracht van de NZa onderzocht of dat zou kunnen en tevens binnen dat onderzoek gekeken naar het mogelijke besparingspotentieel.

Op basis van dit onderzoek is de NZa tot de formulering van de nieuwe beleidsregel gekomen die per 1 januari 2015 ingaat.
Bij deze beleidsregel wordt uitgegaan van het zogenaamde hybride model waarbinnen een vergoeding wordt gegeven voor een prestatie per consult en een aanvullende prestatie per wond (traject). Deze mengvorm van het verrichtingenmodel en trajectmodel sluit volgens de NZa het beste aan op de huidige praktijk, terwijl het wel voldoende ruimte biedt
voor de noodzakelijke vernieuwing. Het sluit bovendien goed aan bij de huidige regelingen voor verpleging en verzorging.
Concreet betekent het dat binnen de nieuwe beleidsregel “regiefunctie complexe wondzorg” de consulten voor verzorging en verpleging gedeclareerd kunnen worden door
de thuiszorg of het wondcentrum en dat het traject regiefunctie gedeclareerd kan worden door het wondcentrum. De prestatie mag gedeclareerd worden door iedere  afgesloten met een zorgverzekeraar.
De prestatie mag per patiënt een keer per 12 maanden in rekening worden gebracht. De tweedelijnsinstellingen kunnen de prestatie overigens ook via een Overig Zorgproduct (OZP) declareren.

Neem contact op over dit publicatie
AddThis Social Bookmark Button