Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

Richard White 500---Iedere zorgprofessional die zich bezig houdt met wondmanagement zou zich bewust moeten zijn van sepsis, het herkennen ervan alsmede het risico op mordibiteit en mortaliteit---

De omvang van het probleem en waar dienen we ons bewust van te zijn?


Door: Richard White
Scientific Editor, Wounds UK, Professor of Tissue Viability, University of Worcester and Director of DDRC Wound Care, Plymouth

In 2013 heeft men in het Verenigd Koninkrijk het managen van sepsis aangemerkt als het belangrijkste probleem waar de National Health Service mee te maken heeft. De literauur suggereert in ernstige mate dat sepsis wereldwijd een zeer omvangrijk probleem is en in gebieden waar betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, blijkt de aandoening een grote belasting te zijn. Daarbij komt dat de incidentie van sepsis dramatisch toeneemt, evenals de mortaliteit als gevolg van de aandoening. Als reden hiervoor worden genoemd het feit dat de resistentie voor antibiotica toeneemt, evenals de toenemende kwaadaardigheid van  bacteriën en de vergrijzing. De economische last die met de aandoening gepaard gaat, is evenredig groot, waardoor het verbeteren van diagnose- en behandeltechnieken klinische prioriteit krijgt.  Ook is er sprake van lacunen in de zorgverlening, waardoor er behoefte ontstaat aan kosten-effectieve kwaliteitsverbeteringen. De specialisten die zich bezig houden met de behandeling van zowel acute als chronische wonden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ernstige vormen van sepsis komen bij alle aetiologiën van wonden voor, zoals ook blijkt uit het hieronder vermelde.  Om morbiditeit als gevolg van sepsis te voorkomen, is passend en tijdig management van de bioburden en de infectie in de wond van cruciaal belang. Hoewel het algemeen bekend is dat patiënten met brandwonden, of met weefselschade door trauma, evenals patiënten met chirurgische wonden, een levensbedrijgende infectie kunnen oplopen – en dat vaak ook daadwerkelijk doen (Johnson et al, 2013) geldt dit minder voor patiënten met chronische wonden. Lees het gehele artikel en de reacties van andere wondprofessionals  in het NTVW nr. 1 - 2016.