Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

deel 2Risicofactoren wondzorg in drie delen in het NTVW nr. 11, 12 - 2016 en nr. 1 - 2017

DEEL 1 - NTVW nr. 11 - 2016

In deze eerste publicatie Risicofactoren wondzorg: Wonden een steeds groter bedreiging voor de volksgezondheid werd er aangegeven dat er een toename zichtbaar is van de biomedische en socio-economische last die de behandeling van gecompliceerde wonden en hun complicaties met zich meebrengt. Daarbij komt dat men verwacht dat de vergrijzing in zowel Europa met 13 tot 15% toe zal nemen.

De grote economische en sociale gevolgen van onze huidige wondzorg vraagt om meer aandacht en om de middelen om de biologische-mechanische onderliggende complicaties van wonden te onderzoeken en te leren begrijpen.

Drukulcers
Met deze wereldwijde vergrijzing neemt ook het aantal mensen in de zorg- en verpleeginstellingen toe en daarmee het aantal drukulcers. In Europa wordt het toenemende aantal patiënten met een gecompliceerde wond in verband gebracht met de vergrijzing van de bevolking. Er wordt geschat dat in Europa het aantal mensen van 65 jaar en ouder tot 50 miljoen zal zijn toegenomen. Dit betekent een stijging van 59%.

Obesitas
Volgens de World Health Organization, wordt een body mass index (BMI) van 25 of meer, gezien als “overgewicht” en een BMI van 30 of meer, als “obees” of  “zwaarlijvig”. In 2007 hadden wereldwijd meer dan 1,1 miljard volwassenen overgewicht en 312 miljoen mensen waren zwaarlijvig.
Een goede wondgenezing wordt verstoord door de complicaties die door de obesitas ontstaan. Wondcomplicaties bij obesitaspatiënten zijn onder andere infectie, seromas, anastomatisch lekken en het openspringen van incisies (dehiscentie). Ook is de beperkte weefselperfusie hierbij meestal een reden tot zorg.

Toename diabetes
Tussen 2005 en 2007 nam het aantal mensen met diabetes met 13,5% toe. Wereldwijd gezien zijn er grote verschillen in de prevalentie van diabetes. De prevalentie van diabetes in Europa wordt geschat op 5 tot 7%, hoewel dit aantal de komende twintig jaar zeker sterk zal toenemen, vooral bij ouderen. In Denemarken verwacht men dat het aantal diabetespatiënten (type 1 en 2) de komende vijftien tot twintig jaar zal verdubbelen (Danish Diabetic Association).

DEEL 2 – NTVW nr. 12 – 2016

Wondinfecties
Alle patiënten met chirurgische en traumatische wonden, evenals patiënten met schaafwonden of oppervlakkige brandwonden, krijgen te maken met acute wondzorg. Ook wordt er met elke incisie een wond gecreëerd. Wondinfecties na een operatie vormen de kostbaarste complicatie en zijn nog altijd de belangrijkste bron van bacteriën die het aantal geïnfecteerde ziekenhuiswonden zo groot maken.  Daarom moeten we nieuwe concepten ontwikkelen en toepassen om wondinfecties te voorkomen en te behandelen. De behoefte aan post-chirurgische wondzorg is dan ook sterk stijgende. Een ander groot, tot nu toe onoverkomelijk, probleem waar steeds meer patiënten mee te maken krijgen, vormen langdurige infecties die optreden na de implantatie van een prothese. In Europese ziekenhuizen variëren de aantallen chirurgische infecties (SSI’s) van 3 tot 4% van alle patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan.

Natuurramp/terrosisme
Acute wondzorg kunnen geven is van groot belang in een acute setting, niet alleen in het geval van oorlog, maar ook als voorbereiding op een natuurramp of terroristische aanval.  Bij bomaanslagen zijn het vooral verwondingen van de zachte weefsels en het spier- en botstelsel, die het vaakst bij overlevenden gezien worden.  Bij 1 tot 3% van de slachtoffers van bomaanslagen is de meest extreme vorm van wondzorg vereist, namelijk amputatie in verband met trauma. Acute wondzorg kan ook van grote belang zijn bij verwondingen die met het beroep te maken hebben, door de aard van de daarna ontstane infectie.

Biofilm
Een belangrijke factor bij het niet genezen van een ulcer of wond is de aanwezigheid van meerdere soorten bacteriën, die tegelijk aanwezig zijn in goed-gestructureerde biofilms. De biofilm beschermt de bacteriën tegen de antibiotica die als therapie worden gegeven en tegen de immuunreactie van de patiënt.

Gecompliceerde wonden
Gecompliceerde wonden zijn wonden die in anatomisch en functioneel opzicht niet tijdig en volgens een duidelijk patroon herstellen. Vaak is er sprake van een verborgen comorbiditeit, waardoor gecompliceerde wonden een ‘stille’ epidemie vormen, die een groot deel van de wereldbevolking treft en een grote en groeiende bedreiging vormt voor de mens. Men schat dat in de Westerse wereld een tot twee procent van de bevolking ooit met een gecompliceerde wond te maken zal krijgen en in de Scandinavische landen maken de kosten voor de behandeling van deze gecompliceerde wonden twee tot vier procent uit van de totale zorgkosten.

Kosten
Door de steeds maar toenemende kosten van de gezondheidszorg, de vergrijzing van de bevolking en de toename van het aantal diabetes- en obesitaspatiënten wordt het steeds moeilijker om gecompliceerde wonden te behandelen. De grote bedragen die aan wondzorg worden uitgegeven, het verlies aan productiviteit van de wondpatiënten en hun omgeving, evenals hun verminderde kwaliteit van leven, drukken een zwaar stempel op onze maatschappij.

Wilt u het gehele verhaal lezen abonneer u dan op het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg. www.ntvw.nl

kasia boekIn 2014 is Kasia Huisman wondzorg expert en dermatologie verpleegkundige bij BrabantZorg bij het NTVW gestart met maandelijkse publicaties casuïstieken gecompliceerde wonden. Als wondexpert wordt zij dagelijks geconfronteerd met gecompliceerde wonden waarbij onderliggend lijden en psychologsiche aspecten een grote rol spelen.

De opzet van de deze causïstieken is dat collega's met elkaar kennis en kunde kunnen uitwisselen en dat dit kan leiden tot snellere genezing van deze vaak ernstige wonden.

Wegens privacy zijn de afbeeldingen klein en worden de casuïstieken alleen volledig in het het vakblad voor wondprofessionals in het NTVW gepubliceerd. Foto's en teksten mogen dus ook niet worden overgenomen of gepubliceerd zonder dat de auteur en uitgever daar toestemming voor heeft gegeven.

In het begin van 2017 willen wij alle casuïstieken van 2014 - 2015  en 2016 samenbrengen in een handzaam boek van ca. 120 pagina's. De prijs zal bedragen € 35,00 per boek.
Wanneer u voorinschrijft ontvangt u een korting van € 10,00 op het boek. U kunt zich HIER voor inschrijven. Het boek is inmiddels verschenen.

Wilt u zich abonneren op het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg ga dan naar onze site www.ntvw.nl. Wilt u alle casuïstieken in het kort bekijken ga dan naar onze database.

kasia casusDe tijd heelt alle wonden, maar de littekens blijven.  
Eric de Preester Vlaams dichter

In aankomende twee uitgaven (nr. 11 november, nr. 12 december) ga ik dit keer een heel bijzondere casuïstiek presenteren over veneuze en arteriële insufficiëntie en decubitus. De hoofdrol in deze  casuïstiek is een jonge man van een jaar of vijftig met het Klinefelter syndroom.

Je kunt je afvragen, wat heeft veneuze insufficiëntie te maken met het Klinefelter syndroom? Bij deze casuïstiek laat ik erg veel zien, aangezien bij jongens of mannen met dit syndroom veel sociale en psychische problemen kunnen ontstaan. Dit leidt tot therapie ontrouw, het weigeren van de zorg, er is sprake van wantrouwen en depressie en er zijn veel problemen met de sociale contacten.

Lees mijn uitgebreide casuïstiek (deel 1) in het novembernummer van het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg en ervaar hoe ernstig sommige wonden kunnen zijn. Deel 2 komt in het decembernummer van het NTVW.

Kasia Huisman, redacteur NTVW