Geen komend evenement!

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019

NCW postzegel

banner voor nieuwsbrief

Ron Sleegers newRon Sleegers (verpleegkundig specialist diabetische voet Maastricht UMC): -
‘Risico-analyse en snel handelen zijn voorwaarden voor succesvolle behandeling’

De wondbehandeling bij de diabetische voet is wellicht het beste voorbeeld van de noodzaak van een multidisciplinaire benadering binnen de wondzorg.
Hoe de zorg in de verschillende centra in ons land ook is georganiseerd, in alle gevallen staat het multidisciplinaire karakter centraal. Neem bijvoorbeeld het Maastrichtse UMC. Al meer dan 15 jaar wordt daar gewerkt met een diabetisch voetenteam bestaande uit onder andere een verpleegkundige specialist diabetische voet, een podo­ therapeut, een internist, een vaatchirurg, een orthopedisch chirurg een revalidatiearts, een orthopedisch schoenmaker en een gipsverbandmeester. Inmiddels wordt het MUMC vrij algemeen gezien als een (inter)nationaal expertise­ centrum op het gebied van diabetische voetproblematiek. Het NTVW sprak met verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers over de manier waarop de zorg is georganiseerd in Maastricht.

Chronische wonden aan de voet komen ongeveer bij 5% bij mensen met diabetes mellitus voor. Uiteindelijk leiden de chronische wonden aan de voet en de complicaties daarvan (denk aan infecties en ernstig perifeer vaatlijden) bij 15% van de mensen tot een amputatie van een teen of een gedeelte van hun voet of zelfs onderbeen. De verschillende onderliggende factoren maken de behandeling van de diabetische voet vaak heel complex. Vroegtijdige herkenning van diabetische voet en snelle behandeling is dan ook belangrijk voor het behoud van voeten of benen, want een amputatie is meestal te voorkomen. Verpleegkundig specialist diabetische voet Ron Sleegers is als coördinator van het team mede verantwoordelijk voor de diagnose, het aanvullend onderzoek en uiteraard behandeling van diabetische voetwonden. ‘Vroegtijdige herkenning met daaraan gekoppeld een snelle en zorgvuldige triage zijn essentieel voor een succesvolle behandeling van dit soort wonden.

Het gehele artikel kunt u lezen in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg nr. 6/7 - juni/juli 2017

Dokkum

Interview NTVW nr. 6/7 - juni/juli 2017

Wondspreekuur Huisartsen centrum Dokkum -


Is een patiënt tevreden is over de geboden zorg dan zal hij of zij vier tot vijf mensen vertellen over de positieve ervaring. Daar staat tegenover dat als een patiënt ontevreden is over de geboden zorg dan krijgen maar liefst negen tot tien personen iets te horen over de negatieve ervaring. Dit opvallende verschil is aangetoond in een onderzoek uit 1991 van Press, Ganey & Malone. Met deze cijfers in het achterhoofd is het niet zo wonderlijk dat ook binnen de zorg de klanttevreomslag 6 7 2017denheidsonderzoeken steeds meer worden gebruikt als instrument om de kwaliteit te meten.

En zonder hier de discussie op te rakelen of er binnen de zorg sprake is van klanten of van patiënten, is het natuurlijk wel een goede ontwikkeling dat de mening van zorgontvangers wordt meegenomen bij het bepalen van de kwaliteit van de geleverde zorg.

Kwaliteit is een rekbaar begrip en kan vanuit het perspectief van de patiënt iets totaal anders betekenen dan de kwaliteit zoals de zorgverlener dat ziet. De begrippen patiënttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening worden in de literatuur nogal eens door elkaar gebruikt. Net zoals patiënttevredenheid is kwaliteit een moeilijk definieerbaar begrip. Het kan namelijk erg verschillend worden geïnterpreteerd: wat goede kwaliteit van zorg voor de een is, hoeft dat niet voor de ander te zijn. Zo zullen zorgverleners eerder in termen van kennis, nieuwe ontwikkelingen en interventies denken, terwijl patiënten hun beeld van kwaliteit baseren op de percepties die zij hebben.

Het gehele artikel is te lezen in het NTVW nr. 6/7 - juni/juli 2017


Conclusie:
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat patiënten, vrijwel zonder uitzondering, zeer tevreden  zijn over de kwaliteit van de geboden wondzorg binnen het wondspreekuur van Huis­artsen Centrum Dokkum. Desondanks kunnen er toch wel concrete aanbevelingen worden gedaan om op sommige punten nog
beter te scoren.
Patiënten zijn het minst tevreden over de wacht­tijden aan de telefoon en de wachttijden in de wachtkamer. Het verdient daarom de aanbeveling om te kijken hoe de wachttijden acceptabel kunnen worden gemaakt voor patiënten. Als laatste dient het een aanbeveling om de uitleg over de behande­ling beter te laten aansluiten bij de belevings­wereld van de patiënt.
Een zinnig onderzoek van beide studenten van de Hanzehogeschool in Groningen. Een onderzoek dat zeker navolging verdient. Het is immers een mes dat aan twee kanten snijdt: de studenten worden er beter van en zorginstellingen kunnen zo heel concreet de kwaliteit van hun dienst­verlening verbeteren.

NTVW5 2017 OMSLAG 300Het klinkt allemaal logisch, en wie weet is het dat ook. Geen wondprofessional die zijn of haar taak echt serieus neemt zal ontkennen dat diagnostiek aan de basis van ieder zinnig behandelplan staat.
Daarnaast het verkorten van genezingstijd, of een wond zo snel mogelijk onder controle krijgen zodat er doeltreffende en kosteneffectieve zorg omheen kan worden geregeld, staat bovenaan de lijst van eigenlijk iedereen.

Qualityzorg weet dit. Als zorgorganisatie is zij inmiddels goed bekend om ondersteuning op het gebied van wondexpertise te bieden. Kok van der Meij: ‘we werken daar al samen en kunnen zo een goede bijdrage leveren aan veel effectievere behandeling door de expertise die nodig is veel sneller in te zetten. Wat we zien is dat niet alle praktijken een ruimte beschikbaar hebben om op deze manier met ons te werken, terwijl ze dat wel zouden willen. Of er zijn onvoldoende patiënten met wonden om een dergelijke samenwerking op te zetten. Daar hebben we nu een oplossing voor ontwikkeld.’

De oplossing waarover van der Meij praat is even simpel als innovatief: Een wondexpertise centrum op wielen. Met een ambulance die is uitgerust met alle relevante diagnostische instrumenten en die wordt bemand door verpleegkundig specialisten van Qualityzorg, komt het wondexpertisecentrum naar de huisarts of de thuiszorgorganisatie toe. Het mobiele wondcentrum is uitgerust met apparatuur voor het doen van een enkel-arm index, een doppler voor bloedvatonderzoek, teendrukmeting en duplexonderzoek. Daarnaast zijn alle mogelijke materialen aanwezig om een behandeling in te zetten na het uitvoeren van de diagnostiek, indien de huisarts of thuiszorgorganisatie dat wenst.

Voor meer informatie lees het gehele artikel in het aanstaande nummer NTVW nr. 5 - 2017